ICAR - Central Arid Zone Research Institute

An ISO 9001 : 2015 Certified InstituteM.M. Roy
2010 - 2015
K.P.R. Vittal
2007 - 2009
Pratap Narain
2000 - 2006
A.S. Faroda
1995 - 1999
J. Venkateswarlu
1988 - 1994
K.A. Shankarnarayan
1983 - 1987
H.S. Mann
1971 - 1982
T.R. Mehta
1969 - 1970
Dr. Mukhtar Singh
1968 - 1969
Dr. P.C. Raheja
1960 - 1967
Shri C.P. Bhimaya
1957 - 1960 & 1967
Shri Gurdayal Singh Lamba
1952 - 1957

News / Announcements